Statuten

 

Statuten

VZW National Belgian Rottweiler Club

Artikel 1. - Naam en zetel

1.1 De vereniging draagt de benaming NATIONAL BELGIAN ROTTWEILER CLUB, vereniging zonder winstoogmerk.    Zij is opgericht op 17/08/2015 en aansluiting is aangevraagd bij de Koninklijke Kynologische Unie Sint Hubertus.    Zij is opgericht voor onbepaalde tijd.

1.2 De maatschappelijke zetel is gevestigd te Kortewagenstraat 39, 8800 Roeselare, ressorteert derhalve onder het gerechtelijk arrondissement Kortrijk maar kan bij beslissing van de Raad van Bestuur worden gewijzigd naar elke andere plaats in het Koninkrijk België.

Artikel 2. - Doel

De vereniging beoogt niet enig materieel voordeel te verschaffen aan haar leden en heeft als doel : het streven naar het behoud en de verbetering van de conformiteit aan de FCI-rasstandaard van het hondenras Rottweiler, het aanmoedigen en bevorderen van de fok van de Rottweiler met inachtneming van en respect voor de FCI-rasstandaard en de Algemeiner Deutscher Rottweiler-Klub e.V. en dit zowel voor wat de fysieke kenmerken betreft als voor het karakter, het nader tot elkaar brengen van fokkers en liefhebbers van de Rottweiler, het bevorderen van de kennis in hoofde van zowel liefhebbers, fokkers als van het ruime publiek over het hondenras Rottweiler in alle aspecten en met inbegrip van het fokken, de verzorging, de opvoeding en de africhting, het bevorderen en aanmoedigen van het gebruik van de Rottweiler in de hondensport. 

De vereniging tracht haar doel te bereiken door het gebruik van alle wettelijk toegestane middelen die zij nuttig acht, met inbegrip van het stellen van handelsdaden, in zoverre de opbrengst hiervan uitsluitend besteed wordt aan de realisatie van haar maatschappelijk doel. Deze middelen bestaan uit, maar zijn niet beperkt tot o.m. het opleggen van fokreglementen, de organisatie en inrichting van vergaderingen, cursussen, tentoonstellingen en/of schoonheidswedstrijden, africhtingswedstrijden, karakter- en/of selectietesten die in het bijzonder gericht zijn op de Rottweiler, het leggen en onderhouden van contacten met andere binnen- en buitenlandse kynologische verenigingen, enz. ... .

De aangewende middelen mogen niet strijdig zijn met de bepalingen en reglementen van de Kynologische Unie Sint Hubertus.   De Vereniging heeft een erkenningsnummer aangevraagd bij de Kynologische Unie Sint Hubertus . Zij verklaart na het ontvangen van een erkenningsnummer de herzieningsovereenkomst van het traktaat van 06 januari 1908 te erkennen alsook de reglementen van de Koninklijke Maatschappij Sint Hubertus en/of Kynologische Unie Sint Hubertus die in voege zijn en/of dit zullen worden, te aanvaarden.

Zij kan alle roerende en onroerende goederen die zij voor het verwezenlijken van haar doel nodig heeft, bezitten of verkrijgen en er alle eigendomsrechten en andere zakelijke rechten op uitoefenen

Artikel 3. - Leden

De vereniging kent actieve leden en toetretende leden.  Enkel meerderjarige natuurlijke personen kunnen lid worden.    De Algemene Ledenvergadering kan op voorstel van de Raad van Bestuur ereleden aanvaarden.   Deze worden aldus aanvaard voor onbepaalde tijd en met vrijstelling van betaling van lidgeld.

Het aantal leden is onbeperkt maar met een minimum van drie leden.

Om lid te worden van de vereniging dient de betrokkene aan volgende voorwaarden te voldoen :

A: het lidgeld jaarlijks betalen dat naar bestaan en hoegrootheid zal bepaald worden door de Algemene Ledenvergadering.

B: de statuten en reglementen van de vereniging aanvaarden en eerbiedigen.

C: geen lid zijn van verenigingen die actief zijn op kynologisch gebied of geacht worden dit te zijn, wanneer die verenigingen niet erkend zijn door de Kynologische Unie Sint Hubertus en/of Fédération Cynologique Internationale (FCI).

Onder toetredende leden wordt begrepen, het eerste jaar dat men lid is van de vereniging. Toetredende leden hebben geen stemrecht. De aanvaarding van een toetretend lid tot actief lid wordt bepaald op de Algemene Ledenvergadering door stemming met een gewone meerderheid (de helft + één). Men verkrijgt de hoedanigheid van actief lid door de goedkeuring van de Algemene Vergadering. Bij uitzondering zijn de oprichters van de VZW automatisch actieve leden.

Het maximumbedrag van het lidgeld bedraagt 150 euro.

Leden die nalaten het lidgeld tijdig opnieuw te betalen, d.w.z. tegen einde januari van het betreffende kalenderjaar, worden van rechtswege geacht ontslagnemend te zijn. Ieder lid kan zijn ontslag indienen door kennisgeving hiervan per aangetekend schrijven aan de Voorzitter van de vereniging. Het ontslag gaat in op de verzendingsdatum en zal in een register van de leden worden ingeschreven. Ontslagnemende of uitgesloten leden kunnen in geen geval en in geen enkele mate aanspraak maken op enig gedeelte van het maatschappelijk vermogen van de vereniging.

Alle beslissingen betreffende toetreding, uittreding of uitsluiting van leden worden door de Raad van Bestuur ingeschreven in het ledenregister dat op de zetel van de vereniging wordt gehouden.

Artikel 4. - Algemene Vergadering

De Algemene Vergadering bestaat uit alle actieve leden en wordt jaarlijks samengeroepen in het eerste semester van het kalenderjaar.

Een buitengewone Algemene Vergadering kan door de Raad van Bestuur worden samengeroepen telkens als het belang van de vereniging zulks naar haar oordeel vereist én dient door haar verplicht bijeen geroepen te worden telkens wanneer minstens één vijfde van de leden hier schriftelijk zou om verzoeken.

De Algemene Ledenvergadering wordt bijeengeroepen per gewone brief of e-mail, uiterlijk 8 dagen voor de vergadering. De oproep vermeldt de agenda van de vergadering. Deze agenda wordt bepaald door de Raad van Bestuur. Elk voorstel, ondertekend door ten minste één twintigste van de leden, wordt verplicht op de agenda gebracht. Op de Algemene Vergadering kunnen bijkomende punten behandeld en beslist worden mits alle leden aanwezig of rechtsgeldig vertegenwoordigd zijn.

Enkel actieve leden zijn stemgerechtigd. Zij beschikken elk over één stem. Stemgerechtigde leden mogen zich laten vertegenwoordigen door een ander lid mits schriftelijke volmacht die uiterlijk op de Algemene Vergadering aan de Voorzitter wordt overlegd. Een lid kan slechts één ander lid vertegenwoordigen.

De Algemene Vergadering is bevoegd voor de wijziging van de statuten, benoeming en afzetting van bestuurders, benoeming en afzetting van commissarissen (en eventuele bepaling van bezoldiging) , het goedkeuren van de rekeningen en van de begroting, de kwijting aan de bestuurders en de commissarissen, de omzetting van de vereniging in een vennootschap met sociaal oogmerk, het opstellen van een reglement van inwendige orde, de uitsluiting van een lid, de ontbinding van de vereniging.

De Algemene Vergadering neemt haar beslissingen rechtsgeldig met gewone meerderheid (de helft + één), met uitzondering voor de beslissingen waarvoor de wet een bijzondere meerderheid oplegt. Bij staking van stemmen wordt een tweede stemmingsronde georganiseerd. Bij blijvende staking van stemmen is het voorstel verworpen. Indien de wet oplegt dat er voor een rechtsgeldige beslissing een bijzondere meerderheid nodig is en indien hiervoor onvoldoende leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn, dient er een nieuwe Algemene Vergadering samengeroepen te worden, op dezelfde wijze en met uitdrukkelijke vermelding van het betreffende agendapunt, die dan geldig kan en zal beslissen ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde leden.

Van elke Vergadering wordt een verslag opgemaakt dat ondertekend wordt door de Voorzitter en de secretaris en bijgehouden wordt in een daartoe door de secretaris van de vereniging gehouden register. Uittreksels uit het verslag bestemd voor derden worden ondertekend door de Voorzitter alleen of door twee bestuurders gezamenlijk.

Artikel 5. – Raad van Bestuur

De vereniging wordt bestuurd door een Raad van Bestuur. De leden van de Raad van Bestuur worden door de Algemene Vergadering verkozen voor drie jaar en zijn herkiesbaar tenzij ze uiterlijk op de Algemene Vergadering verklaren geen kandidaat te zijn. Kunnen zich kandidaat stellen om door de Algemene Vergadering verkozen te worden als bestuurders : alle leden van de Vereniging die op datum van hun kandidatuurstelling twee jaren onafgebroken lid zijn van de Vereniging. Kandidaturen worden per aangetekend schrijven toegezonden aan de voorzitter van de vereniging en moeten deze minstens 3 dagen voorafgaand de Algemene Vergadering bereiken.

De leden van de Raad van Bestuur worden niet bezoldigd maar kunnen een vergoeding van gedane en bewezen kosten bekomen, mits goedkeuring door de Raad van Bestuur.

De Raad van Bestuur beslist zelf over de verdeling van functies binnen haar samenstelling en deze bestaat gebeurlijk uit : voorzitter, secretaris, penningmeester, e.a..

De Raad van Bestuur wordt samengeroepen door de Voorzitter of ingeval van diens afwezigheid of onbekwaamheid door twee bestuurders gezamenlijk. De Raad van Bestuur vergadert geldig wanneer de helft van de bestuurders aanwezig zijn en beslist bij gewone meerderheid van stemmen van de aanwezige bestuurders. Bij staking van stemmen is de stem van de Voorzitter doorslaggevend.

Artikel 6. - Bevoegdheden

6.1 De Raad van Bestuur bestuurt de vereniging en vertegenwoordigt haar bij alle gerechtelijke en buitengerechtelijke handelingen. De Raad van Bestuur treedt op als eiser of verweerder in alle rechtsgedingen en beslist over het al dan niet aanwenden van rechtsmiddelen. Zij is bevoegd voor alle handelingen, van bestuur en van beschikking, niets uitgezonderd en voor alle handels  en bankverrichtingen.

6.2 Alle bevoegdheden die niet door de wet of door de statuten zijn toegewezen aan de Algemene Vergadering, worden uitgeoefend door de Raad van Bestuur.

6.3 De Raad kan zijn bevoegdheden geheel of gedeeltelijk overdragen aan één of meer van zijn leden of aan een gevolmachtigde derde. Dit kan hoogstens voor de duur van twee jaar en dergelijk mandaat kan te alle tijde worden ingetrokken.

6.4 Tegenover derden wordt de vereniging geldig vertegenwoordigd door de handtekening van de Voorzitter of de gezamenlijke handtekening van twee bestuurders. De stukken van het dagelijkse bestuur alsook alle documenten nodig voor publicatie en/of neerlegging ter griffie, worden geldig ondertekend door de Voorzitter alleen of door twee bestuurders.

6.5. De Raad van Bestuur die kennis neemt van mogelijke inbreuken door een lid van de Vereniging op haar statuten en/of haar huishoudelijk reglement en/of deze van de Kynologische Unie Sint Hubertus of in het algemeen van enige daad of onthouding door één van haar leden die strijdig is met de eer, het doel en/of het financieel en/of moreel belang van de Vereniging, kan t.a.v. dat lid zetelen als tuchtcollege.  Het betrokken lid dient opgeroepen te worden door middel van aangetekend schrijven.  De behandeling van een tuchtzaak vindt plaats in openbare zitting doch de beraadslaging door de Raad van Bestuur en het nemen van de beslissing vindt plaats achter gesloten deuren. De beslissing wordt aan het betrokken lid bekend gemaakt bij aangetekend schrijven en met vermelding van de mogelijkheid om hoger beroep aan te tekenen.  De mogelijke sancties die door de Raad van Bestuur kunnen opgelegd worden, zijn: een waarschuwing, een blaam, of een schorsing als lid en daardoor de schorsing van de uitoefening van alle rechten die voortvloeien uit het lidmaatschap. De duur van deze schorsing blijft alleszins beperkt tot de datum van de eerst daaropvolgende algemene vergadering die gebeurlijk kan beslissen de sanctie te verlengen, dit laatste zonder beroepsmogelijkheid.    Tegen de beslissing van de Raad van Bestuur als tuchtorgaan, is hoger beroep mogelijk. Uitsluitend de Kynologische Raad van de Kynologische Unie Sint-Hubertus is bevoegd om van dit hoger beroep kennis te nemen. Het hoger beroep is slechts ontvankelijk mits het ingesteld wordt bij aangetekend schrijven binnen de maand na de kennisgeving van de beslissing aan het betrokken lid en mits er op dezelfde wijze en binnen diezelfde termijn kennis wordt van gegeven aan de Vereniging. In het andere geval wordt de sanctie definitief. Het hoger beroep heeft geen schorsende werking voor wat betreft de uitvoerbaarheid van de sanctie.

Artikel 7. - Rekeningen

7.1 Het dienstjaar van de vereniging loopt van 1 januari tot 31 december.

7.2 De inkomsten van de vereniging kunnen bestaan uit :

lidgelden;

de winsten verwezenlijkt door de inrichting van activiteiten zoals omschreven in artikel 2 van de statuten;

giften, subsidies, legaten.

7.3 De boekhouding van de inkomsten en uitgaven dient gevoerd te worden volgens de op de vereniging toepasselijke regels.

7.4 Op de jaarlijkse gewone Algemene Vergadering legt de Raad van Bestuur de balans van het verlopen dienstjaar en de begroting van het lopend dienstjaar ter goedkeuring voor. De activa en/of batige saldi kunnen niet als dividend of anderszins aan de leden uitgekeerd worden maar verhogen het vermogen van de vereniging.

7.5 De goedkeuring van de rekeningen en van de begroting impliceert van rechtswege de ontlasting voor de leden van de Raad van Bestuur.

Artikel 8. - Ontbinding

8.1 De vereniging kan nooit gehouden zijn tot méér dan het totaal van haar netto-actief.

8.2 In geval van vrijwillige ontbinding, zal de Algemene Vergadering één of meer vereffenaars aanstellen en hun bevoegdheden bepalen.

8.3 Ingeval van ontbinding worden de activa, na aanzuivering van de schulden, overgedragen aan een vereniging, stichting of inrichting die hetzelfde of een gelijkaardig doel nastreeft als de Vereniging en mits die vereniging, stichting of inrichting erkend is door de Koninklijke Unie Sint Hubertus. Bij gemis aan dergelijke vereniging zullen de activa overgedragen worden aan de Koninklijke Kynologische Unie Sint Hubertus.

Artikel 9. - Varia

Voor al wat niet expliciet door deze statuten geregeld wordt, is de wet van 27 juni 1921 toepasselijk.

Aldus beslist door de Bijzondere Algemene Vergadering, samengekomen te Roeselare, op 17 september 2015.

 

Back